Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

1.Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beuro Assist bvba en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Beuro Assist bvba met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

2.Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Beuro Assist bvba zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Beuro Assist bvba v??r de opgave de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Beuro Assist bvba of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Beuro Assist bvba van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Beuro Assist bvba mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Beuro Assist bvba heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Beuro Assist bvba zijn verstrekt.

3.Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Beuro Assist bvba gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Beuro Assist bvba stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever.

3.3 Indien Beuro Assist bvba voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Beuro Assist bvba de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4.Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Beuro Assist bvba is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 Beuro Assist bvba zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Beuro Assist bvba zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Beuro Assist bvba is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Beuro Assist bvba aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Beuro Assist bvba het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Beuro Assist bvba voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Beuro Assist bvba zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Beuro Assist bvba is gehouden om, zodra het Beuro Assist bvba duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Beuro Assist bvba is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of het Internet e.d.

5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

6.Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Beuro Assist bvba geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Beuro Assist bvba kan tevens naast zijn honorarium de voorschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen

6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.3 Facturen dienen uiterlijk binnen 14  kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Beuro Assist bvba schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.4 In geval van niet-betaling op de vervaldatum door de opdrachtgever, zal deze een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het bedrag van de gefactureerde prestaties, met een minimum van 250 euro.

7.Klachten en Geschillen

7.1 De opdrachtgever dient  klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Beuro Assist bvba kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Beuro Assist bvba te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, is Beuro Assist bvba gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen: indien Beuro Assist bvba redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Het recht op klacht van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

8.Aansprakelijkheid, vrijwaring

8.1 Beuro Assist bvba is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Beuro Assist bvba toerekenbare tekortkoming. Beuro Assist bvba is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Beuro Assist bvba van iedere aansprakelijkheid.

8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Beuro Assist bvba geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.4 Beuro Assist bvba is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst terbeschikkinggestelde documenten, informatie of informatiedragers. Beuro Assist bvba is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Beuro Assist bvba geleverde bestanden of informatiedragers.

8.5 De opdrachtgever verplicht zich Beuro Assist bvba te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Beuro Assist bvba bestaat.

9.Ontbinding

9.1 Beuro Assist bvba is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Beuro Assist bvba kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2 Indien Beuro Assist bvba door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Beuro Assist bvba zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internetproviders of andere omstandigheden waarop Beuro Assist bvba geen invloed kan uitoefenen.

10.Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Beuro Assist bvba het auteursrecht op door Beuro Assist bvba vervaardigde vertalingen en andere teksten.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Beuro Assist bvba tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-,octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11.Toepasselijk recht

11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Beuro Assist bvba is het Belgische recht van toepassing.

11.2 In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.